هر شعري سنگ قبري است

هركتابي اگر خوب نوشته شده باشد موخره اي است بر نويسنده اي كه ديگر زماني حضور جسماني در جهان گذراي نفساني نخواهد داشت وچون موخره و آخرت از يك ريشه اند كمي جرات مي كنم و ريشه يابي كلامي را به هستي شناسي ادبي نزديك تر مي كنم و اعتقادم را اين طور بيان مي كنم كه كتابهاي نويسنده آخرت او هستند او با كتابهايش پاسخ زمان و زندگي را مي دهد اين كه برسد زماني كه او ديگر خود بركتاب و هستي و زمان وقوف نداشته باشد. كتاب ادامه نويسنده نيست آخرت اوست با همه معاني گهگاه متناقضي كه كلمه آخرت در فرهنگهاي مختلف به اذهان مردمان متبادر مي كند. هركتابي كشف المحجوبي است چرا كه پس از گذشت زمان از هستي نويسنده اي خبر مي دهد.  +كيمياو خاك براهني +عنوان از اليوت

خواندن ادامه مطلب در منبع اصلی

پست های تصادفی